Kontakt Energi Fyn | Vi er klar til at hjælpe - ring eller skriv til os
Navigation Søgning

Kundecenter K Solceller

Solceller

Du kan følge dit solcelleanlægs produktion og dit forbrug på www.mit.energifyn.dk.
Du kan også benytte vores app. Den finder du her: 
App Store
Google Play

 

Få yderligere information om solceller her

Læs mere

Hvor kan jeg følge mit forbrug og min produktion?

Du kan følge dit forbrug og din produktion på www.mit.energifyn.dk og på vores app

Vi har desværre problemer med forbrugsvisningen i øjeblikket. Det betyder, at du desværre ikke kan regne med de oplysninger, som forbrugsvisningen viser. Vi arbejder på at rette fejlen hurtigst muligt og beklager de problemer, det må give.

Læs mere

Hvordan foregår afregning af solceller?

Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg. Alt afhængigt hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på.

Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne, og hvordan du skifter gruppe på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Hvad består min regning af?

Se et eksempel på en elregning med solceller og få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning består af  - klik på spørgsmålstegnet og få mere information om de enkelte poster på elregningen. 
Læs mere

Hvordan beregnes mit acontoforbrug?

Hvis du afregnes efter gruppe 6, tager vi udgangspunkt i dit reelle salg til nettet og dit forbrug fra det forrige år. I transportbetalingen til dit lokale netselskab tager vi udgangspunkt i dit reelle forbrug fra det forrige år. Dit årlige acontobeløb fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 4, beregnes dit aconto forbrug ud fra sidste års forbrug og fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 2, modtager du ikke en aconto, men regninger på det faktiske forbrug månedsvis bagud.

Læs mere

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg aflæser produktionen på min inverter?

Du skal være opmærksom på, at den strøm, som husstanden bruger i samme øjeblik, som den produceres ikke registreres af elmåleren, og du ikke betaler transportbetaling for den. Du kan derfor ikke sammenligne den produktion, som du ser på din inverter med den produktion, som fremgår af din opgørelse.

For eksempel:

Produktion i 2017 jævnfør din inverter = 7.000 kWh
Elforbrug i 2017 jævnfør din elmåler = 4.000 kWh
Overskudsproduktion opgjort af dit lokale netselskab og afregnet af Energinet = 1.000 kWh
Forbrug inden for samme time, som strømmen produceres = 2.000 kWh

Transportbetaling til dit lokale netselskab udgør 4.000 kWh
Udbetaling fra Energinet = 1.000 kWh a 0,60 kr.
Læs mere

Hvorfor skal jeg betale rådighedsbetaling?

Energitilsynet har pålagt netselskaberne at opkræve rådighedsbetaling. 

Rådighedsbetalingen er med til at dække omkostningerne til, at nettet skal stå til rådighed på de tidspunkter, hvor solcellerne ikke producerer strøm. For eksempel om vinteren, hvor belastningen af nettet samtidig er størst. Rådighedsbetalingen er på 81,25 kroner om året (inklusive moms) og sikrer, at der altid er kapacitet nok i nettet.
læs mere

Hvorfor er energimængden vedrørende 'Transportbetaling, dit lokale netselskab' ikke som de øvrige energimængder?

Hvis dit lokale netselskab er tiltrådt tarifmodel 2.0, er du siden den 1. april 2016 blevet opkrævet transportbetaling fra dit lokale netselskab for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (- også kaldet brutto forbruget).
Læs mere

Hvornår modtager jeg min årsopgørelse?

Langt de fleste årsopgørelser pr. 31. december samt acontoopkrævning for 1. kvartal udsendes januar/februar afhængig af, hvordan du modtager din regning.

Så snart din årsopgørelse er dannet og kontrolleret, kan du se den ved at logge ind på Mit Energi Fyn

Se et eksempel på en elregning med solceller og få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning består af  - klik på spørgsmålstegnet og få mere information om de enkelte poster på elregningen. 
Læs mere

Skal jeg stadig betale abonnement?

Du skal betale abonnement til Energi Fyn Handel A/S samt til dit lokale netselskab.

Siden den 1. april 2016 er du desuden blevet opkrævet et abonnement dækkende 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

På din regning står der derfor to abonnementsopkrævninger til dit lokale netselskab. Begge abonnementer viderefakturerer vi fra dit lokale netselskab.

Læs mere

Hvorfor bliver jeg opkrævet to abonnementer til mit lokale netselskab?

Siden 1. april 2016 er du blevet opkrævet et abonnement, der dækker 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

Udover rådighedsbetalingsabonnement betaler du også det sædvanlige abonnement til dit netselskab.

Vi viderefakturerer de to abonnementer fra dit lokale netselskab.
Læs mere

Hvorfor vises der ikke en gennemsnitspris pr. kWh ekskl. abonnement på regningen?

Da energimængden vedrørende 'Transportbetaling, dit lokale netselsab' og energimængden vedrørende de øvrige priselementer på din elregning ikke er ens, giver det ikke mening at vise en gennemsnitspris pr. kWh.
Læs mere

Hvordan er energimængderne, der anvendes på regningen, udregnet?

For at finde den samlede energimængde til fakturering skal du finde din måleraflæsninger vedrørende dit forbrug på din årsopgørelse pr. 31. december 2016 og fratrække måleraflæsninger vedrørende dit forbrug fra din sidste opgørelse (typisk årsopgørelsen pr. 31. december 2015). Produktionen, som fremstår som 'Salg til net', er opgjort ud fra samme princip. Fratrækker du produktionen fra forbruget, får du den samlede energimængde til fakturering.

Husk at du altid kan finde dine regninger fra Administrationsservice Fyn her på siden under ' Dine regninger'.

Eksempel:
Regning 2015:

Regning 2015

Regning 2016:

Regning 2016

Regneeksempel:
Forbrug:
14.514 - 10.121 = 4.393 kWh

Produktion/salg til net:
13.040 - 9.871 = 3.169 kWh

Energimængde til fakturering = 4.393 - 3.169 = 1.224 kWh

I 2016 vil energimængden blive delt ud på 1. kvartal og 2., 3. og 4. kvartal.

Læs mere

Hvad betyder den nye tarifering for elkunder med solceller?

Energitilsynet har lavet en præcisering af reglerne for solceller i Danmark. Det betyder, at alle solcelleejere i Danmark ikke længere er fritaget for at betale for drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Et hus med solceller har brug for den samme kapacitet på nettet, som et hus uden solceller. Nettet skal bygges til den maksimale belastning på en mørk, kold vinteraften, og det skal alle elkunder bidrage til.

Det betyder, at hvis dit lokale netselskab er tiltrådt tarifmodel 2.0, bliver du opkrævet for transportbetaling fra dit lokale netselskab for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (også kaldet brutto forbruget).
Læs mere

Jeg har solceller og elvarme - kan jeg få reduceret elafgift?

For at du kan få reduceret elafgift ved solceller, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Dit solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Din bolig skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en helårsbolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal du være registret som elvarmekunde hos dit lokale netselskab. 

Du kan se en detaljeret beskrivelse på SKATs hjemmeside.

Læs mere

Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vil skifte elleverandør?

Er du solcellekunde, og overvejer du at skifte elleverandør eller elprodukt, skal du være opmærksom på, at dit forbrug og produktion opgøres, når du skifter. Hvis din overproduktion ved opgørelsestidspunktet er større end dit forbrug, kan det have en økonomisk betydning for dig på den gamle nettoafregningsordning. Under normale omstændigheder ville du kunne bruge af din overproduktion resten af året, men på grund af opgørelsen i forbindelse med din nye aftale, får du betaling for din overskudsproduktion med 60 øre pr. kWh fra Energinet. På den måde får du ikke optimal udnyttelse af din overskudsproduktion. Dette vil som regel være gældende, hvis du skifter elleverandør eller elprodukt på et tidspunkt, hvor du har en stor overproduktion lagret på nettet.

Læs mere

Jeg flytter ind i et hus med solceller, hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du flytter ind i et hus med et solcelleanlæg, skal du huske at melde flytning til os her samt melde ejerskifte til Energistyrelsen

Du kan se, hvad du skal være opmærksom på i forhold til solceller i forbindelse med et ejerskifte på Energistyrelsens hjemmeside.

Er du i tvivl om, hvilken afregningsordning du afregnes efter, så kan du finde svaret ved at tjekke, hvornår dit solcelleanlæg er anmeldt og sat i drift. Afregningsordningen følger nemlig huset og ikke beboerne, så hvis anlægget er anmeldt til Energinet senest den 19. december 2012, afregnes du i henhold til de 'gamle' afregningsregler. Er dit anlæg anmeldt efter den 19. december, så afregnes du i henhold til de 'nye' afregningsregler.

Læs mere

Hvordan bliver mit solcelleanlæg tilsluttet nettet?

Inden du installerer et nyt solcelleanlæg, skal du søge om tilsagn til nettoafregning hos Energistyrelsen - Læs mere her. Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen, må du etablere dit anlæg.

Du skal sikre dig, at tilslutningen af dit solcelleanlæg sker i overensstemmelse med dit lokale netselskabs tilslutningsbestemmelser. Bor du i Energi Fyns netområde, finder du tilslutningsbestemmelserne her.

Dit solcelleanlæg skal sluttes til elnettet af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med dit lokale netselskabs retningslinjer. Før anlægget tilsluttes elnettet, skal elinstallatøren fremsende alle tekniske oplysninger om anlægget til dit netselskab.

Når dit netselskab har modtaget elinstallatørens tilmelding samt oplysninger om anlægsdata (Mikro VE-Bilag), udskifter netselskabet din elmåler til en "to-vejsmåler", der kan måle både køb og salg af el. Elmåleren sender data til dit lokale netselskab, hvorefter forbrugsdata kan ses på Mit Energi Fyn.

Når dit anlæg er nettilsluttet, kan du søge om afgørelse om nettoafregning hos Energistyrelsen.

Læs mere

Tager mit solcelleanlæg skade ved strømafbrydelse?

Nej, dit solcelleanlæg tager ikke skade af en strømafbrydelse. Din inverter* skal være udformet således, at den slukker, så snart den registrerer, at elnettet ikke længere er i drift.

(*Inverteren omdanner den jævnstrøm, som solcelleanlægget producerer til vekselstrøm)